Pogoji poslovanja

Ti pogoji poslovanja, objavljeni na spletnih straneh andrejanovak.si, do katerih povezava se nahaja v nogi spletnega mesta na vseh podstraneh (v nadaljevanju: »pogoji poslovanja«) določajo pogoje uporabe spletne strani andrejanovak.si, ki je dostopna na povezavi www.andrejanovak.si (v nadaljevanju: »spletna stran«) in naročilo storitev, ki se promovirajo preko spletne strani.

Spletno stran upravlja Zavod za energije, Šlandrov trg 21, 3310 Žalec (v nadaljevanju: »ponudnik«).

»Vsebine« so vsi podatki, informacije, gradiva in druge vsebine, objavljene na spletni strani, kar med drugim vključuje tudi besedila, slike, fotografije, glasbo, video vsebine, programsko opremo, zvočne vsebine, grafiko, blagovne in storitvene znamke ter drugo.

»Kupec« v teh pogojih poslovanja predstavlja vsako osebo, ki se odloči za naročilo storitev prek spletne strani andrejanovak.si oziroma na drug način izrazi zanimanje za naročilo storitev ponudnika.

»Uporabnik« v teh pogojih poslovanja predstavlja vsako osebo, ki uporablja spletno stran andrejanovak.si.

Z uporabo spletne strani uporabnik oz. kupec sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave in njihove sestavne dele ter potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti.

Bistvene lastnosti storitev, cene, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter podatki o načinu plačila in dobave so razvidne iz ponudbe, ki jo na podlagi povpraševanje pošlje ponudnikl kupcu na posredovani elektronski naslov.

1. Informacije o ponudniku

Ponudnik in njegov naslov:
Zavod za energije, Šlandrov trg 21, 3313 Žalec, Matična številka: 8135045000, Davčna številka: 45742090

2. Uporaba spletne strani in vsebina

Uporabnik je dolžan uporabljati spletno stran in storitve v skladu s Pogoji poslovanja in veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini, ki sta skladna z namenom, s katerim andrejanovak.si zagotavlja spletno stran in storitve.

V primeru kakršnekoli kršitve teh Pogojev poslovanja (kot npr. zloraba spletne strani in/ali storitve, je uporabnik – kršitelj andrejanovak.si-u in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, andrejanovak.si pa ima pravico onemogočiti uporabniku nadaljnjo uporabo spletne strani in storitev.

Uporabnik je dolžan uporabljati spletno stran in storitve izključno v nekomercialne namene. Uporaba spletne strani in storitev za prenašanje škodljivih programov (kot npr.: virusi), kakor tudi kakršnakoli druga zloraba spletne strani in storitev je prepovedana.

Uporabnik andrejanovak.si-u odgovarja za vso škodo, ki nastane, če uporabnik spletno stran in/ali storitve uporablja v komercialne namene ali, če spletno stran in/ali storitve

uporablja za prenašanje škodljivih programov, kakor tudi, če spletno stran in/ali storitve zlorabi na kakršenkoli drug način.

Vsebin, ki so last andrejanovak.si oz. je andrejanovak.si imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi, uporabnik ne sme spreminjati, kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati ali na kakršenkoli drug način širiti brez izrecnega predhodnega dovoljenja andrejanovak.si.

Uporabnik je dolžan v okviru dovoljene uporabe vsebin ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila. Blagovne in storitvene znamke, objavljene na spletni strani, so last andrejanovak.si.

3. Plačilo po predračunu ali računu

V primeru naročila storitev se plačilo izvede po pogojih, opisanih v ponudbi o sodelovanju oz. v pogodbi.

Rok za reklamacijo računa je 7 dni od datuma izdaje računa. Kupec lahko kontaktira ponudnika prek e-naslova andreja@angel.si.

4. Sklenitev naročila

V primeru dolgoročnejšega sodelovanja, se med ponudnikom in kupcem sklene pogodba v slovenskem jeziku oziroma v angleškem, v kolikor je kupec iz tujine. Ti pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe.

Ponudnik bo skladno z interno politiko podjetja shranil kopijo računov ter druge spremne dokumentacije, ki je hranjena zaradi potreb skladnosti z davčno in/ali drugo relevantno zakonodajo ter zaradi potreb izvedb morebitnih inšpekcijskih, revizijskih in/ali drugih podobnih pregledov ter kupcu posledično ni na voljo. Odgovornost za hrambo računa in druge spremne dokumentacije, ki jo kupec pridobi ob naročilu storitve je v domeni slednjega, ponudnik pa iz tega naslova ne prevzema nobene dodatne odgovornosti.

5. Obdelava osebnih podatkov

Kupec z registracijo in/ali z oddajo naročila na spletni strani izrecno soglaša, da lahko ponudnik pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in morebitne druge podatke, ki jih ponudniku za namene izpolnitve pogodbe – naročila posreduje kupec), razen za namene pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnitev pogodbe – naročila (kot določeno v 10. členu veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov), uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik (obveščanje prek telefona in SMS-ov, tiskanih medijev, nenaslovljene in naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, itd.), ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo.

Uporabnik lahko soglasje za izvajanje neposrednega trženja prek elektronske pošte ponudniku izrecno poda tudi ob prijavi na e-novice na spletni strani.

Vsak kupec oziroma uporabnik lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov (dano bodisi preko spleta bodisi preko drugega prodajnega kanala) kadarkoli prekliče z obvestilo na e-naslov andreja@angel.si in sicer lahko poda preklic soglasja za namene neposrednega

trženja in sicer bodisi za posamezne oglaševalske kanale (npr. zgolj za posredovanje ponudb prek SMS sporočil), bodisi za vse oglaševalske kanale.

Obenem lahko kupec oziroma uporabnik soglasje za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte uredi:

s posredovanjem povratne elektronske pošte – kot odgovor na konkretno elektronsko sporočilo, ki ga ob vsakokratni izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika, in/ali;

z izpolnitvijo spletnega obrazca, povezava do katerega je navedena v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga ob izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika.

O možnosti preklica soglasja za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte je v vsakem elektronskem sporočilu kupec obveščen.

Ponudnik bo uporabnikovo oziroma kupčevo željo upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek dotičnega oziroma vseh oglaševalskih kanalov. Pri tem uporabnik ne trpi nobenih stroškov. Uporabniku ponudnik zagotavlja tudi vse ostale pravice skladno z veljavno zakonodajo, ki je opredljena v nadaljevanju.

Ponudnik bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, trenutno veljavnima:.
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in
• Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15),
ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

Hkrati se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

6. Izključitev odgovornosti

Pridržujemo si pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja. Nismo odgovorni za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima kupec zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani. Ne zagotavljamo točnosti, popolnosti in pravilnosti vsebine, objavljene na spletni strani, niti ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnili utrpeti zaradi zanašanja na objavljeno vsebino.

Ne odgovarjamo za škodo, ki utegne nastati na vaši strojni opremi, programski ali drugi opremi zaradi uporabe spletne strani. Sami morate zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.

7. Uporaba prava in pristojnost

Pravna razmerja med kupci, kot uporabniki spletne strani, in ponudnikom, kot upravljavcem spletne strani, se urejajo s predpisi Republike Slovenije. Morebitni spori se bodo reševali po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

8. Končne določbe

Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev poslovanja, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

V primeru, da so določbe teh pogojev poslovanja v nasprotju z določili posamične pogodbe med kupci in ponudnikom oz. dogovorjenih posebnih pogojev, veljajo določila posamične pogodbe oz. dogovorjenih posebnih pogojev.

Ti pogoji poslovanja pričnejo veljati dne 1.1.2017.